REJESTRACJA LOGOWANIE
Szukaj
szkolenia on-line szkolenia on-line E-learning dla biznesu
Szkoleń w bazie: 111
CYTAT dnia

Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje Benjamin Franklin

LEKSYKON

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Afirmacja:
Afirmacja - to deklaracja, że dane twierdzenie jest prawdziwe. Afirmować swoją osobę to stymulować rozwój osobisty poprzez akceptację siebie.
Akronim:
Akronim – to słowo utworzone z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład całej grupy wyrazowej.
Akrostychy:
Akrostychy – stanowią przeciwieństwo akronimów; to technika mnemoniczna polegająca na tworzeniu zdań, w których pierwsze litery użytych słów składają się na wyraz do zapamiętywania.
Aktywne słuchanie:
Aktywne słuchanie to okazywanie rozmówcy akceptacji, szacunku, serdeczności i ciepła. To powstrzymywanie się od własnych sądów i dobrych rad. Umiejętność dobrego słuchania wyraża się w skupieniu uwagi na osobie partnera, treści rozmowy.
Aktywne (wyprzedzające) zarządzanie ryzykiem:
Aktywne (wyprzedzające) zarządzanie ryzykiem - polega na wczesnej identyfikacji zagrożeń i podjęciu działań dla ich uniknięcia lub ograniczenia skutków.
Anagram:
Powstaje przez poprzestawianie kolejności liter.
Analiza KCS:
Analiza KCS oparta jest na następującym założeniu: skoro tylko część kryteriów (czułych punktów), które są analizowane w bilansie strategicznym ma wpływ na większość efektów firmy (reguła 80-20), to nie ma sensu zajmować się wszystkimi, a tylko najważniejszymi z punktu widzenia firmy.
Analiza PEST:
Analiza PEST - pierwszy krok przy przeprowadzaniu szeregu analiz przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim Analizy Pięciu Sił Portera i Analizy SWOT.
Analiza strategiczna:
Analiza strategiczna - zbiór działań diagnozujących organizację i jej otoczenie w zakresie umożliwiającym sformułowanie strategii oraz zbudowanie planu strategicznego i jego realizację.
Analiza SWOT:
Analiza SWOT - metoda identyfikacji kategorii słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń. Przedmiotem analizy może być przedsiębiorstwo, inwestycja lub dowolna organizacja.
Asertywność:
Asertywność - nabyta umiejętność nawiązania kontaktu i współżycia z ludźmi. Asertywność odzwierciedla prawdziwą troskę o prawa każdego.
Audyt technologiczny:
Audyt technologiczny umożliwia zweryfikowanie poziomu i przydatności oferowanych technologii. W dalszej perspektywie zapewnia lepsze realizowanie obranej strategii przedsiębiorstwa i zwiększenie konkurencyjności produktów lub usług na rynku.
Autoprezentacja:
Autoprezentacja, to sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na, zewnątrz kim jest, albo, za kogo chciałby być uważany.
Autorytet:
Autorytet, to społeczne uznanie, prestiż osób lub grup bądź instytucji społecznych oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach.
Bannery:
Bannery - najstarsza i ciągle popularna forma reklamy sieciowej, ze względu na niską cenę emisji pełnią zazwyczaj rolę dopełnienia dla kampanii reklamowych. Są to dynamiczne, interaktywne prezentacje, często animowane, służą wywołaniu u odbiorcy zainteresowania i spowodowania interakcji w postaci kliknięcia i przejścia do strony z konkretną ofertą. Występują w wielu rodzajach i rozmiarach, najbardziej popularne to rozmiar 468x60px wyświetlane na stałe na górze danej strony WWW uczestniczącej w kampanii oraz tak zwany skyscraper wyświetlany pionowo o rozmiarach 120x600px. Dość popularne ostatnimi czasy stały się także Boxy śródtekstowe wyświetlane pomiędzy kolejnymi częściami tekstu danego artykułu, szeroko stosowane choćby przez Onet.pl.
BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement):
BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) - najlepsza z alternatyw negocjowanego porozumienia. Innymi słowy, jest to najbardziej pożądane możliwe następstwo wydarzeń, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w negocjacjach.
Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo – stan braku zagrożeń i poczucia podstawowych wartości
Bezpośrednie koszty pracy wraz z narzutami:
Bezpośrednie koszty pracy wraz z narzutami - stanowią zwykle największy udział kosztów. Oblicza się je mnożąc wynagrodzenia pracowników (stawki godzinowe/dniówki/pensje miesięczne) przez czas, w jakim będzie realizowany projekt.
Bilans strategiczny firmy:
Bilans strategiczny firmy to analiza wszystkich obszarów działania firmy (prześwietlenie pod każdym względem). Na jej podstawie dokonuje się klasyfikacji mocnych stron przedsiębiorstwa.
Blue Ocean Strategy (BOS):
Blue Ocean Strategy (BOS) to jedna z najnowszych koncepcji biznesowych na świecie. Powstała dosyć niedawno, ale od razu zyskała uznanie wśród ekspertów oraz prezesów i dyrektorów wielu firm. Koncepcja BOS opiera się na stwierdzeniu: Nie walcz z konkurencją, spraw, aby stała się nieistotna!.
Bodźce:
Bodźce to instrumenty (narzędzia, środki) wykorzystujące motywy działalności ludzi, pobudzające ich do wykonania określonych zadań oraz wzmacniające motywację. Bodźce dzieli się na bodźce materialne (ekonomiczne) i bodźce niematerialne (pozaekonomiczne).
Bonifikata:
Bonifikata - zniżka, ustępstwo od ustalonej ceny.
Brainstorming indywidualny:
Brainstorming indywidualny jest to próba zaadaptowania metody grupowej na potrzeby czysto indywidualne. Indywidualna burza mózgu bardziej zależy od pory dnia, samopoczucia, stopnia zainteresowania problemem, przez co jest trudniejsza. Każda osoba pracuje w innych warunkach.
Brainwriting:
Brainwriting - wersja „burzy mózgów", podczas której uczestnicy nie wypowiadają swoich pomysłów, lecz je zapisują.
Branding:
Branding - inaczej budowanie świadomości marki - technika marketingowa polegająca na kreowaniu i utrwalaniu w umysłach konsumentów faktu istnienia oraz pozytywnego wizerunku konkretnej marki
Burza mózgów:
Burza mózgów jest najbardziej znaną metodą heurystyczną, również pod takimi nazwami jak: brainstorming, metoda odroczonego wartościowania, metoda twórczej dyskusji, sesja pomysłowości, twórcza dyskusja. Sama metoda ma wiele odmian, a jej prawidłowe przeprowadzenie gwarantuje powstanie wielu ciekawych i kreatywnych rozwiązań.
Bystrość umysłu:
To sprawne i szybkie myślenie, umiejętność koncentracji.
Całościowa wizja firmy:
Całościowa wizja firmy – wizja firmy składająca się z pięciu, możliwie konkretnie wyobrażonych składników: domeny działalności, odpowiedzialności, standardów sukcesu, kluczowych kompetencji, organizacji.
Cena prestiżowa:
Cena prestiżowa - polega na zebraniu w krótkim czasie maksymalnych zysków dzięki ustaleniu możliwie najwyższej ceny na nowe produkty i oferowanie ich nabywcom, dla których ta cena nie stanowi bariery zakupu. U podstaw tej strategii leży założenie, że jest na rynku taki segment odbiorców, który skłonni są płacić nawet bardzo wysokie ceny kupując produkty, które wyróżnią ich spośród innych nabywców. Strategia ma zastosowanie głównie na rynku dóbr luksusowych.
Coaching:
Coaching to planowany, dwustronny proces, w którym pracownik rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną praktykę i regularne sprzężenie zwrotne ze strony wyznaczonego coacha (instruktora, nauczyciela, lidera).
Czas realizacji:
Czas realizacji - okres w którym jest realizowany, data w której powinien być rozpoczęty i zakończony, a także terminy realizacji poszczególnych części projektu.
Czysty program koalicyjny:
Czysty program koalicyjny - program prowadzony jest pod całkowicie niezależnym od programów Partnerów brandem – tzn. w komunikacji do uczestników brand programu jest najważniejszy.
Dekodowanie:
Dekodowanie - przekładanie odebranych sygnałów i znaków na treści.
Deprywacja:
To sytuacja, w której brakuje lub jest znacznie ograniczony dostęp do czynników niezbędnych do normalnego funkcjonowania.
Dobra nie spostrzegane:
Dobra nie spostrzegane (produkty nieznane konsumentowi lub znane, ale potrzeba ich kupna ujawnia się tylko w szczególnych okolicznościach np. zakup ślubnej sukni, części potrzebnych do naprawy telewizora).
Dobra wybieralne:
Dobra wybieralne (produkty, których zakup jest przedmiotem zastanowienia, przemyśleń i kalkulacji głównie właściwości użytkowych, jakości, ceny, kształtu; ich zakupy wymagają częstego udziału sprzedawcy, którego zadaniem jest udzielenie informacji i porad).
Dominacja:
Dominacja - polega na jednoczesnym obniżeniu ceny w ślad ze spadkiem kosztów produkcji. W ten sposób firma utrzymuje stałą marżę. Stosowanie tej strategii utrudnia wejście na rynek nowym firmom. Strategia ta eliminuje z rynku słabsze firmy. Stosowanie jej przez dłuższy czas pozwala firmie na przejęcie inicjatywy na rynku.
Drabina Paynea:
Drabina Paynea - model przedstawiający pięć poziomów stosunku firmy do klienta czyli ogólnych strategii działań firmy skupionych na kliencie.
Dumping:
Dumping - polega na akceptowaniu początkowych strat w celu zwiększenia sprzedaży, lub wprowadzenia do sprzedaży nowego produktu. Aby wprowadzić na rynek nowy produkt i szybko zwiększyć jego sprzedaż, wiele firm decyduje się, w tym pierwszym okresie na ryzyko strat w nadziei, że zmniejszające się z czasem koszty produkcji pozwolą stopniowo osiągnąć poziom opłacalności.
Dyfuzja:
Dyfuzja jest pojęciem określającym proces rozpowszechniania się innowacji (właśnie, a nie wynalazku czy odkrycia) w populacji – ludzi, organizacji, społeczeństw narodowych.
Dyskusja 66:
Dyskusja 66 to metoda, w której grupy pracują w oddzielnych pomieszczeniach. Ich zadaniem jest wytworzenie jak największej liczby pomysłów. Po 6 minutach zespoły spotykają się na sesji zbiorowej, na której koncepcje zostają przedstawione przez ich przedstawicieli.
Dystres:
Jest reakcją organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka.
E-commerce:
E-commerce, czyli e-handel, to działalność polegająca na sprzedaży produktów i usług za pomocą Internetu. Większość osób utożsamia e-commerce ze sklepem internetowym. Jest to jednak spore uproszczenie.
Efektywność:
Efektywność – to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów.
Ekspresywność:
Ekspresywność, to zdolność wyrazistego i sugestywnego wyrażania uczuć.
Empatia:
Empatia – to intuicyjne wczuwanie się w nastroje i emocje ludzi. Trafne podejmowanie decyzji oparte na uczuciach innych. Ludzie z wysoką empatią potrafią wczuć się i zrozumieć problemy i sytuacje innych oraz przedstawić je w taki sposób, jakby dotyczyły one ich osoby.
Europejska Tablica Wyników:
Europejska Tablica Wyników (European Innovation Scoreboard) jest corocznym zestawieniem podstawowych wskaźników innowacyjnych poszczególnych krajów członkowskich UE. Dane statystyczne zbierane są zgodnie ze wspólną metodologią od 2001 roku i przedstawiane w postaci zestawu wskaźników.
Eustres:
To stres pozytywnie mobilizujący do działania.
Fanatyk:
Osoba ślepo oddana jakiejś idei, ideologii, zagorzalec, zapaleniec, maniak.
Faza argumentacji:
Faza argumentacji – etap negocjacji, w którym obie strony przedstawiają swoje stanowiska i przemawiające za nimi argumenty.
Faza kompromisu:
Faza kompromisu - faza negocjacji, w której obie strony godzą się na ustępstwa, aby wspólnie osiągnąć porozumienie.
Faza kontaktu:
Faza kontaktu - stwierdzenie, czy też potwierdzenie faktu, że negocjacje będą miały miejsce.
Faza przygotowań i planowania:
Faza przygotowań i planowania – faza negocjacji, w które określa się cel negocjacji.
Faza realizacji:
Faza realizacji - realizacja warunków przyjętych w fazie porozumienia, utrzymywanie kontaktów biznesowych i towarzyskich z klientem.
Faza wstępna:
Faza wstępna - rozpoczęcie rozmów związanych z właściwym przedmiotem negocjacji, krótkie przypomnienie, dlaczego ty i twój partnerzy postanowili się spotkać (przypomnienie przedmiotu negocjacji).
Faza zapoznawcza:
Faza zapoznawcza - wzajemna wymiana grzeczności oraz prezentacja członków zespołów negocjacyjnych.
Faza zawarcia porozumienia:
Faza zawarcia porozumienia - faza negocjacji, w której obie strony akceptują wynegocjowane warunki i przechodzą do zawarcia porozumienia, sporządzenia protokołu z negocjacji lub podpisania umowy.
Frustracja:
Jest to zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby lub osiągnięcia określonego celu.
Funkcje kierownicze:
Funkcje kierownicze odnoszą się zarówno do pracy własnej kierownika, jak i podporządkowanego mu zespołu kierowników i wykonawców. Wykonywanie funkcji kierowniczych realizowane jest poprzez stosowanie szeregu metod i technik kierowniczych. Stosowanie poszczególnych metod i technik kierowniczych jest bardzo zindywidualizowane w zależności od wielu czynników, warunków i okoliczności.
Gospodarowanie czasem:
Gospodarowanie czasem - panowanie nad własnym czasem i pracą, czyli niedopuszczanie do tego, by one nad nami panowały.
Grupa:
Grupa to co najmniej dwie osoby, między którymi istnieje bezpośrednia interakcja i które tworzą między sobą więzi o różnej sile i spójności. Grupa ma ustalone normy, którym jednostki podporządkowują swoje zachowanie, oraz wspólny cel, który członkowie realizują, nie wyrzekając się jednocześnie swoich celów osobistych.
brak definicji
Ilościowa ocena ryzyka:
Ilościowa ocena ryzyka - pozwala oszacować jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka, jaki może być zasięg możliwych skutków, jak długo lub często może występować dane zagrożenie.
Imitacja:
Imitacja to duplikacja, powtórzenie, lub (niemal) reprodukcja pomysłów, idei, działań lub przedmiotów dotychczas uznawanych za innowacje lub wynalazki.
Implikacje:
Implikacje - tworzą w umyśle nieświadomym związki o danej treści. Złotymi zasadami tworzenia implikacji są potwierdzenie rzeczywistości i podanie sugestii.
Inne koszty bezpośrednie (materiały i usługi):
Inne koszty bezpośrednie (materiały i usługi) - dotyczą wydatków nie mających charakteru stałego. Zależą od podejmowanych działań np. koszty specjalistycznych analiz, zakup nietypowego sprzętu i materiałów, koszty druku.
Innowacja:
Innowacja - kierowany wysiłek organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług, bądź też nowych zastosowań istniejących produktów i usług. Innowacja jest również formą kontroli gdyż pomaga organizacji dotrzymać kroku konkurentom.
Innowacje organizacyjne:
Innowacje organizacyjne - zmieniają w przedsiębiorstwie systemy zarządzania i organizację procesów tworzenia produktów.
Innowacje procesowe:
Innowacje procesowe (technologiczne) - zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców.
Innowacje produktowe:
Innowacje produktowe - zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo, bądź na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt.
Innowacje techniczne:
Innowacje techniczne - dotyczą wprowadzania przez przedsiębiorstwo nowych rozwiązań w miejsce istniejących produktów i technologii.
Innowacje zorientowane na cel:
Innowacje zorientowane na cel - innowacje koncentrujące się wokół formułowania nowych celów oraz podejść w celu zidentyfikowania nowych i obiecujących kwalifikacji oraz tworzeniu nowych obszarów zatrudnienia na rynku pracy.
Innowacje zorientowane na kontekst:
Innowacje zorientowane na kontekst - innowacje odnoszące się do struktur politycznych i instytucjonalnych. Będą one dotyczyć rozwoju systemu na rynku pracy.
Innowacje zorientowane na proces:
Innowacje zorientowane na proces - innowacje dotyczące rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak również poprawy istniejących metod.
Innowacyjność:
Wiąże się z wprowadzeniem czegoś nowego, nowatorstwem, reformą, ulepszeniem. Może ona dotyczyć wszelkich dziedzin i sfer oddziaływań w różnych kierunkach.
Inteligencja:
Sprawność umysłowa, zdolność pojmowania, bystrość.
Inteligencja emocjonalna:
Inteligencja emocjonalna - kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób, wykorzystywanie emocji innych osób do wzbudzania u nich pożądanych zachowań i reakcji.
Interpretacja:
Interpretacja - poszukiwanie w otrzymanej treści intencji nadawcy.
Intersitial:
Intersitial to rodzaj reklamy, która na moment (dozwolone 10 sekund) przerywa użytkownikowi możliwość przeglądania zawartości strony do momentu zakończenia emisji/przekazu, może występować w dwóch wersjach - jako „stream” i przyjąć postać spotu telewizyjnego lub preloadu ładującego się w tle i niezawieszającego opcji przeglądania.
Intuicja:
Intuicja- to proces myślowy polegający na szybkim dopasowaniu danej sytuacji, problemu, zagadnienia do znanych już szablonów i zależności. Objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego, w którym dostrzega się myśl, rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie. Często mylona jest z przeczuciem o podłożu emocjonalnym. Natura intuicji wynika z tego, że jest ona procesem podświadomym, którego nie można kontrolować, można jedynie dopuszczać lub odrzucać podawane przez intuicję rozwiązania. Jest ona procesem bardziej kreatywnym i działającym na wyższym poziomie abstrakcji w porównaniu do myślenia logicznego.
IVR - Interactive Voice Response:
IVR - Interactive Voice Response - nazwa systemu w telekomunikacji, umożliwiającego interaktywną obsługę osoby dzwoniącej.
brak definicji
Kapitał ludzki:
Kapitał ludzki, to wiedza, umiejętności i możliwości jednostek mające wartość ekonomiczną dla organizacji.
Kierowanie:
Kierowanie (leadership) oznacza przewodzenie ludziom. Jest to zespół zachowań i postaw powodujący, że obdarzeni różnorodnymi zdolnościami ludzie dobrowolnie angażują się w proces tworzenia i realizacji celów w danej organizacji czy firmie.
Kierownik projektu (Project Manager):
Kierownik projektu (Project Manager) - osoba odpowiedzialna za projekt, jako całość. Niejednokrotnie jego rola sprowadza się do kontrolowania i koordynowania zadań poszczególnych zespołów projektowych.
Kierunkowa wizja firmy:
Kierunkowa wizja firmy - ogólne, długofalowe wyobrażenie przyszłego stanu, pozycji firmy. Stanowi ona generalną intencję, jaką funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przypisują jego właściciele lub kierownictwo.
Kinestetyk:
To osoba, której głównym systemem reprezentacji są odczucia.
Klient lojalny „lanser”:
Klient lojalny „lanser” - klient, którego głównym zadaniem przyciąganie innych klientów poprzez rekomendacje.
Kluczowi klienci:
Kluczowi klienci - generują dla firmy największy zysk. Są to klienci najdłużej związani z firmą, rekomendując jej produkty i usługi, o wysokim wskaźniku lojalności – naturalnej lub wypracowanej przez firmę.
Kodowanie:
Kodowanie - przekładanie myśli i intencji na informację, czyli w szereg znaków umownych, których znacznie nie jest obce ani nadawcy, ani odbiorcy.
Kojarzenie:
Kojarzenie - łączenie w pary, łączenie wątków tak by razem przedstawiały całość.
Komfort psychiczny:
Zdrowie psychiczne i higiena psychiczna.
Kompetencja:
Kompetencja – zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia
Komunikacja interpersonalna:
To psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą.
Komunikacja werbaln:
Komunikacja werbalna, to gesty, teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy.
Koncentracja:
Koncentracja - zjawisko polegające na skupieniu, ześrodkowaniu uwagi i skierowaniu jej na określony przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko.
Koncepcja Johna Adaira:
Koncepcja Johna Adaira mówi, że wydajność w działalności gospodarczej zależy od umiejętnego wykorzystania posiadanych zasobów finansowych, technicznych i kadrowych. Spośród nich najważniejsze, a zatem najtrudniejsze pod względem organizacyjnym są zasoby kadrowe.
Konflikt:
Konflikt, to sytuacja społeczna indywidualnego lub zbiorowego zderzenia poglądów lub dążeń często powodująca wrogość między stronami.
Konflikt dysfunkcyjny:
Konflikt dysfunkcyjny – inaczej zwany negatywny.
Konflikt intrapersonalny:
Konflikt intrapersonalny, to konflikt motywacyjny. To wewnętrzny stan sprzeczności pragnień, przekonań i wartości jednostki.
Konflikt konstruktywny:
Konflikt konstruktywny - inaczej zwany pozytywnym.
Konfrontacja:
Zestawienie, porównanie; stawanie twarzą w twarz.
Konkurencja:
Konkurencja - proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej celem realizacji swoich interesów.
Koszty ogólne:
Koszty ogólne - to koszty zwykle będące w stałej proporcji do kosztów pracy. Są to wydatki na materiały usługi telefoniczne, pocztowe czy materiały biurowe.
Koszty realizacji (budżet):
Koszty realizacji (budżet) - limity nakładów, rozłożone w czasie, kwota pieniędzy i/lub zasoby materiałowe i ludzkie przeznaczone na przeprowadzenie projektu.
Kreatywność:
Kreatywność - zdolność do tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, przynoszącego nowe rozwiązania; pomysłowość.
Kreatywność:
Kreatywność to zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i wartościowych wytworów (rzeczy, idei, metod działania).
Kryzys:
Kryzysem nazywa się poważną, gwałtowną, niekorzystną zmianę o przełomowym znaczeniu. Sytuacja kryzysowa może powstać wskutek działania sił przyrody, żywiołów, coraz częściej jest też efektem działalności człowieka - lub jej zaniechania.
Kultura organizacji:
Pod pojęciem kultury organizacji kryje się zestaw wartości, które pomagają członkom organizacji rozumieć za czym organizacja się opowiada, jak pracuje i co uważa za ważne.
Lewa półkula mózgu:
Kontroluje mowę, odpowiada za myślenie logiczne potrzebne do zrozumienia np. nauk ścisłych. Włókna nerwowe idące od lewej półkuli przechodzą na stronę prawą rdzenia kręgowego, skutkiem czego mięsnie jednej strony ciała pozostają pod kontrolą ośrodków nerwowych strony przeciwnej (np. uszkodzenie lewej półkuli mózgu powoduje porażenie mięśni po stronie prawej)
Lider:
Lider, to osoba lub organizacja przewodząca, stojąca na czele danej grupy. Cechą charakterystyczną lidera jest to, że ludzie lub organizacje same chcą go naśladować oraz łatwo poddają się jego przywództwu.
Linia produktów:
Linia produktów to grupa produktów blisko ze sobą związanych ze względu na podobne działanie, przeznaczenie dla tych samych grup nabywców, sprzedaż w tych samych kanałach dystrybucji, oferowane w jednych przedziałach cenowych.
Logika:
Logika to myślenie rozumne.
Lojalność bierna:
Lojalność bierna - związana jest wyłącznie z nabywaniem produktów i brakiem chęci przejścia do firmy konkurencyjnej.
Lojalność ukryta:
Lojalność ukryta - związana z przywiązaniem do firmy, ale czasowym brakiem dokonywania zakupów (z powodów np. finansowych).
Lojalność wyjątkowa:
Lojalność wyjątkowa – klienci wymagają spełnienia ich oczekiwań, a zarazem wierzą, że firma jest w stanie sprostać temu, czego oczekują.
Macierz ADL:
Macierz ADL - macierz oparta na założeniu, że zdolność produktu do przynoszenia zysku dla organizacji wynika z jednej strony z pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zaś z drugiej ze stopnia dojrzałości sektora.
Macierz Ch. Hofera:
Macierz Ch. Hofera - piętnastopolowa macierz, w której w postaci kół umieszczone są poszczególne strategiczne jednostki organizacyjne. Wielkość kół przedstawiających poszczególne jednostki jest proporcjonalna do ich udziału w przychodach przedsiębiorstwa, a zaciemnione wycinki kół są proporcjonalne do wielkości udziału w rynku danej grupy produktów.
Macierz Mc Kinseya:
Macierz Mc Kinseya - dziewięciopolowa macierz analizy portfela produkcji przedsiębiorstwa zbudowana na podstawie dwóch zmiennych: atrakcyjności przemysłu mierzona w długim okresie oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Macierz Shella:
Macierz Shella - macierz zakładająca współzależność dwóch czynników: perspektywy w zakresie zyskowności danego sektora działalności przedsiębiorstwa oraz jego możliwości konkurencyjne.
Makrootoczenie:
Makrootoczenie tworzą nie tyle konkretne podmioty, co raczej różne siły i procesy, między którymi zachodzą wielostronne i skomplikowane interakcje.
Mapa myśli:
Jest to szczególny rodzaj notowania pobudzający obie półkule mózgu w przeciwieństwie do tradycyjnego notowania linearnego. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony'ego i Barry'ego Buzana
Marka:
Marka - system identyfikacji wizualnej związany z danym produktem, grupą produktów lub producentem: – nazwa, logo, opakowanie, kolorystyka, liternictwo, układy reklam, wizytówek, korespondencji, oznakowanie biur, samochodów, strój pracowników itp., itd.
Marketing:
Marketing polega na osiąganiu korzyści przez dostarczenie satysfakcji nabywcom, którzy stanowią rynki docelowe firmy. Są oni - a ściślej mówiąc ich fundusze przeznaczone na zakupy towarów i usług - jedynym źródłem utrzymania firmy.
Marketing internetowy:
Marketing internetowy to sekwencja określonych kroków, służących do zidentyfikowania potencjalnego klienta za pomocą potężnych środków oferowanych przez Internet.
Marketing wirusowy:
Marketing wirusowy to każda strategia zachęcająca ludzi do przekazywania przekazów marketingowych innym ludziom i dająca w ten sposób ekspotencjalny wzrost ilości ich ekspozycji oraz osiąganego przez nie rezultatu. Stąd nazwa wirusowy.
Marża:
Marża - różnica dwu cen, np. ceny hurtownika i ceny producenta.
Media reklamy:
Media reklamy - grupa środków przekazu o podobnym charakterze i sposobie oddziaływania na odbiorcę.
Metaprogramy:
Metaprogramy - utrwalone na nieświadomym poziomie umysłu schematy postępowania, które wywierają wpływ na sposób, w jaki postrzegasz otaczającą Cię rzeczywistość, myślisz oraz kierujesz swoim zachowaniem.
Metoda burzy mózgów:
Metoda burzy mózgów z jednoczesnym ocenianiem jest stosowana w celu szybszego znajdowania oczekiwanego rozwiązania. Jest tu w pewnym stopniu złamana zasada burzy, a mianowicie w jednym miejscu i czasie pracują 2 zespoły: twórczy i oceniający.
Metoda Delphi:
Metoda Delphi opiera się na badaniu strukturalnym z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy uczestników badania, którzy są najczęściej ekspertami w danych dziedzinach.
Metoda PESOS:
Metoda PESOS określa najważniejsze kroki podczas organizowania i prowadzenia zebrań.
Metoda sześciu kapeluszy:
Metoda sześciu kapeluszy to metoda sześciu zintegrowanych celów myślenia w sesji problemowej. Idea sześciu kapeluszy pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania problemów, wskazuje sześć różnych stron, z jakich można dany problem postrzegać.
Metodyka PRINCE 2:
Metodyka PRINCE 2 jest standardem brytyjskiej administracji publicznej dla zarządzania projektami, opublikowanym po raz pierwszy w 1989 r. i będącym własnością Królestwa Wielkiej Brytanii. Stanowi logiczny system oparty na doświadczeniach i jednocześnie uniwersalne podejście do zarządzania projektami wszelkiego rodzaju, szczególnie użyteczne w sektorze publicznym i prywatnym.
Mieszana burza mózgów:
Mieszana burza mózgów to metoda złożona z kilku sesji prowadzonych techniką indywidualną i zbiorową, następujących po sobie przemiennie. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy zapoznają się z zasadami burzy mózgów. Otrzymują także problem, który ma zostać rozwiązany na piśmie, a także informacje uzupełniające i termin sesji zbiorowej.
Mind mapping:
Mind mapping - jedna z najbardziej znanych technik obrazowego przedstawiania złożonych zależności, opracowana w latach siedemdziesiątych.
Mobilizować:
Pobudzać do działania, do szybszego i lepszego zrobienia czegoś.
Mobilność zawodowa:
Umiejętność dostosowania się pracownika do wymogów rynku pracy poprzez: gotowość do zmiany pracy, zawodu, doskonalenie i poszerzanie swoich kwalifikacji zawodowych, dostosowywanie się do ustawowych wymogów pracodawcy.
Model BCG:
Model BCG - model pozwalający na ustalenie pozycji przedsiębiorstwa z punktu widzenia dwóch czynników: względnego (relatywnego) udziału przedsiębiorstwa w rynku oraz tempa wzrostu rynku.
Model dialektyczny:
Model dialektyczny głosi, że przedsiębiorstwo funkcjonuje w zróżnicowanym świecie, w którym zderzają się zdarzenia, siły lub przeciwstawne wartości, które konkurują ze sobą w celu zdobycia dominacji i kontroli.
Model Williama K. Halla:
Model Williama K. Halla - model analizy portfelowej, który uwzględnia dwa czynniki: zróżnicowanie produktów, usług oraz konkurencyjność w zakresie kosztów.
Modyfikacja rynku:
Modyfikacja rynku - częste działanie w fazie wzrostu sprzedaży produktu. Polega na manipulowaniu czynnikami, które mają wpływ na wielkość sprzedaży, żeby tę wielkość maksymalizować.
Morfologia:
Morfologia lub też macierz idei, polega na pierwotnym podziale funkcji systemu na funkcje cząstkowe, do których stosujemy podejście innowacyjne, a następnie dokonujemy syntezy i kombinacji rozwiązań.
Motywacja:
Motywacja to stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, lub wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian.
Myślenie:
To złożony ciągły proces zachodzący w mózgu, polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami ludzkiej pamięci jak symbole/pojęcia/frazy lub obrazy i dźwięki.
Myślenie grupowe:
Myślenie grupowe styl podejmowania decyzji, charakteryzujący się tym, że członkom grupy bardziej zależy na dobrych wzajemnych stosunkach i zgodzie niż na krytycznej ocenie odmiennych poglądów i punktów widzenia.
Myślenie kreatywne:
Myślenie kreatywne to myślenie prowadzące do uzyskania oryginalnych rozwiązań istniejących problemów. To umiejętność wychodzenia poza schematy, łączenia dziedzin i tematów pozornie ze sobą niezwiązanych. Dzięki kreatywności sytuacje problemowe mogą stać się okazją, a nie barierą dla działania.
Myślenie lateralne:
Myślenie lateralne to zdolność tworzenia pozornie nie istniejących połączeń, zdolność patrzenia na rzeczy z różnych stron. To szukanie alternatywnych podejść, zanim znajdziemy rozwiązanie. Myślenie lateralne pozwala na świadomą rezygnację z gotowych rozwiązań, na rzecz dążenia do znalezienia bardziej optymalnych.
Myślenie logiczne:
To myślenie według ustalonych formalnych reguł. Jest ono konieczne i przydatne w wielu dziedzinach zajęć człowieka.
Myślenie matematyczne:
Proces myślowy oparty na cyfrach.
Myślenie werbalne:
To sposób myślenia za pomocą słów.
Myślenie wertykalne:
Myślenie wertykalne (częściowo pokrywa się z „myśleniem sokratycznym”). Takie myślenie można porównać do dążenia do rozwiązania problemu według znanych schematów do "z góry" upatrzonego rozwiązania.
Narcyz:
Narcyz, to człowiek zachwycający się swoją osobą, zakochany w sobie.
Nauczanie:
Nauczanie - działalność o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich uzdolnień. Nauczanie związane jest z uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
NLP:
NLP - Neuro Lingwistyczne Programowanie - zbiór technik komunikacji skierowanych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi.
Nośniki reklamy:
Nośniki reklamy to konkretne formy przekazywania informacji reklamowych. Nośnikami reklamy są wszelkie formy nadawania przekazów reklamowych, dopasowane do poszczególnych mediów i środków reklamy.
Odbiorcami reklamy:
Odbiorcami reklamy zindywidualizowanej są indywidualnie określeni użytkownicy i nabywcy produktu, znani z imienia i nazwiska (konkretne osoby), nazwy (firmy i instytucje) bądź adresu miejsca zamieszkania lub lokalizacji. Przekaz reklamowy dostarcza się do nich bezpośrednio przede wszystkim za pośrednictwem poczty, doręczycieli czy też poczty elektronicznej.
Ofertówki:
To forma przezroczystych koszulek, wykonanych z grubej folii .
Oportunistyczny:
Oznacza korzystny, wygodny.
Opust:
Opust - obniżka ceny, nie mylić z upustem.
Osobowość:
Wewnętrzny system regulacji myśli, uczuć i zachowania. Jest to zespół względnie trwałych cech lub dyspozycji psychicznych jednostki, różniących ją od innych jednostek.
Otoczenie ekonomiczne:
Otoczenie ekonomiczne obejmuje zestaw różnorodnych czynników, które wpływają na rozmiary i strukturę popytu nabywców reprezentujących docelowe rynki firmy.
Otoczenie polityczno-prawne:
Spośród wszystkich elementów makrootoczenia otoczenie polityczno-prawne wywiera najsilniejszy a zarazem bezpośredni wpływ na możliwości kształtowania wszystkich elementów marketingowej oferty firmy. Stanowią je regulacje prawne oraz grupy nacisku.
Otoczenie rynkowe:
Otoczenie rynkowe można przedstawić jako ogół podmiotów, które poprzez powiązania transakcyjne i oddziaływania konkurencyjne wpływają bezpośrednio lub pośrednio na stan i efekty działalności marketingowej firmy.
Otoczenie społeczno-kulturowe:
Otoczenie społeczno-kulturowe obejmuje system uznawanych w danym społeczeństwie wartości, norm i wzorców. Z punktu widzenia koncepcji marketingowej odgrywa ono kluczową rolę, gdyż w istotny sposób wpływa na rynkowe zachowania nabywców, a zwłaszcza konsumentów.
Otoczenie technologiczne:
Z punktu widzenia firmy otoczenie technologiczne stanowi zbiór dostępnych technologii, jakie może ona wykorzystać w procesie tworzenia swojej marketingowej oferty. Formowaniu się i rozwojowi marketingu towarzyszą wyjątkowo liczne, znaczące a zarazem korzystne zmiany w otoczeniu technologicznym.
Pamięć:
Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej.
Parafraza:
Parafraza – swobodna przeróbka tekstu, która rozwija i modyfikuje treść oryginału, zachowując jednak jego zasadniczy sens.
Parasol cenowy:
Parasol cenowy - polega na tym, że firma zamiast obniżać ceny wraz ze spadkiem kosztów produkcji, utrzymuje przez pewien czas wysoki poziom cen. Pozwala to firmie odzyskać szybciej zainwestowany kapitał.
PARP: Price And Person Relationship:
PARP: Price And Person Relationship – ten program jest wypadkową dwóch poprzednich. Łączy korzyści materialnych z korzyściami odnoszącymi się do emocji klienta. W tym wariancie zbieranie punktów łączy się z rożnego rodzaju konkursami.
Penetracja rynku:
Penetracja rynku - polega na sprzedaży dużej ilości tanich produktów i realizowanie zysku poprzez sprzedaż masową, a nie na jednostkową.
Perswazja:
Perswazja - sztuka przekonywania kogoś do własnych racji. Różni się od manipulacji tym, że przekonanie danej osoby do czegoś nie zaszkodzi jej w późniejszym czasie.
Pewność siebie:
To nic innego, jak własne przekonanie o tym, jak wiele jesteśmy warci, jak wiele możemy osiągnąć oraz, że możemy osiągnąć, bez przesady, praktycznie wszystko.
Planowanie marketingowe:
Planowanie marketingowe - proces polegający na dostarczaniu towarów, usług, zmierzający do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców.
Planowanie produktu:
Planowanie produktu obejmuje wszystkie decyzje dotyczące wprowadzania nowych produktów, zmian w obecnie wytwarzanych oraz wycofywania z rynku starych, schyłkowych produktów. Celem planowania produktu jest zapewnienie, że organizacja nieprzerwanie dostarcza na rynek produkt oczekiwany przez klientów.
Planowanie strategiczne:
Planowanie strategiczne - proces wyboru celów organizacji, ustalanie jej polityki i programów potrzebnych do realizacji konkretnych zadań za pomocą osiągania celów oraz wyboru metod niezbędnych do zapewnienia wdrożenia polityki i programów strategicznych.
Plan jednorazowy:
Plan jednorazowy - określa szczegółowe działania, które prawdopodobnie w przyszłości nie będą powtarzane w tej samej postaci.
Plan komunikacyjny:
Plan komunikacyjny określa nie tylko kanały komunikacji i osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji, ale także brzmienie kluczowych komunikatów, które muszą być spójne dla wszystkich jego odbiorców.
Plan marketingowy:
Plan marketingowy - dokument, który formułuje plan dla produktów lub usług marketingowych.
POLP: Price-Oriented Loyalty Programs:
POLP: Price-Oriented Loyalty Programs – są to najbardziej popularne programy lojalnościowe w Polsce. Cechują się one tym, że bazują na korzyściach materialnych i są najłatwiejsze w realizacji. W tym programie najczęściej oferowaną korzyścią są punkty wymieniane na nagrody.
Porzucenie rynku:
Porzucenie rynku - stosują je firmy, które postanawiają się z rynku wycofać, ale jednocześnie maksymalizują rentowność, czyli tak ustalają ceny, aby wziąć z rynku najwięcej profitów.
Pracoholizm:
Stan uzależnienia od wykonywanej pracy, powodujący zaburzenie równowagi między istotami elementami życia codziennego.
Pragmatyk:
Pragmatyk, to człowiek wyróżniający się myśleniem i działaniem w sposób praktyczny.
Prawa półkula mózgu:
Jest dominująca podczas rozwiązywania zadań matematycznych, przestrzennych, muzycznych, a także niektórych językowych. Obie półkule łączy ciało modzelowate, które jest niezwykłym systemem elektryczno-chemicznym przekazu. Składa sie z 300 miliardów komórek nerwowych. Przenosi on informacje natychmiast, jak międzynarodowa centrala telefoniczna.
Prawo Parkinsona:
Prawo Parkinsona – prawo mówiące, że praca wypełnia cały czas przeznaczony na jej wykonanie.
Presupozycje:
Presupozycje - ukryte założenia (wynikające z kontekstu) działające na podświadomość Twojego rozmówcy, oparte na pewnym założeniu.
PRMLY: Person Relationship Maintenance Loyalty Programs:
PRMLY: Person Relationship Maintenance Loyalty Programs – czekając na efekty tego typu programu należy uzbroić się w cierpliwość. Jest on skierowany głównie na budowanie więzi oraz pozytywnego wizerunku firmy. Do korzyści oferowanych w takim programie należą na przykład elitarne kluby konsumenckie.
Procedura:
Termin, procedura używany jest, jako pojęcie zajmujące się akceptowaną przez naukę przesłanką, że żyjemy w świcie podlegającym różnym zmianom zachodzącym z rozmaitą prędkością.
Procesy motywacyjne:
Procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia).
Proces innowacyjny:
Proces innowacyjny stanowi pewien ciąg zdarzeń począwszy od powstania pomysłu (inwencja) poprzez ucieleśnienie pomysłu (innowacja), aż po upowszechnienie (imitacja, dyfuzja). Proces ten zachodzi niejako autonomicznie od procesów przemysłowych i konieczne jest wyszukanie przedsiębiorcy, który innowację wykorzysta w procesie produkcyjnym.
Proces kadrowy:
Proces kadrowy, który należy rozumieć jako usystematyzowaną procedurę służącą zapewnieniu pozyskania właściwych ludzi na poszczególne stanowiska pracy we właściwym czasie.
Produkt:
Produkt jest to każdy obiekt rynkowej wymiany albo wszystko, co można oferować na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, idea.
Produkty specjalne:
Produkty specjalne (produkty odznaczające się pewnymi niepowtarzalnymi cechami, które nabywców są ważniejsze od ceny i wysiłku przeznaczonego na ich pozyskanie, a nawet czasu wejścia w posiadanie).
Profesjonalizm:
Profesjonalizm określa wysoki standard wykonania danej czynności.
Programy lojalnościowe emocjonalne:
Programy lojalnościowe emocjonalne - oparte o relacje (Personal relationship maintenance loyalty) – czyli programy budujące w kliencie emocjonalne poczucie lojalności.
Programy partnerskie:
Programy partnerskie to zasadniczo systemy służące do pośrednictwa w sprzedaży i oparte na prowizji. Działa to w taki mniej więcej sposób. Rekomendujesz ludziom jakaś witrynę i pobierasz ustalony procent od każdej sprzedaży, którą ci ludzie tam generują. Ty cieszysz się uzyskaną prowizją, zaś właściciel witryny korzysta ze sprzedaży, których bez Ciebie by nie było.
Program eventowy:
Program eventowy – działania programu koncentrują się na oferowaniu uczestnikom dostępu do pewnych (często zamkniętych dla innych) wydarzeń (zazwyczaj są to koncerty, wystawy, etc.).
Program lojalnościowy:
Program lojalnościowy - forma nagradzania klientów, oferowanie im w zamian za długotrwałe korzystanie z usług dodatkowych benefitów.
Program „monopartnerski”:
Program „monopartnerski” - program prowadzony jest na rzecz jednego podmiotu (Partner) i realizuje tylko jego cele marketingowe, ew. udział innych podmiotów jest ograniczony do funkcji usługowej (dostawcy nagród, firmy usługowe, etc.).
Program punktowy:
Program punktowy – za korzystanie z usług firmy, kupowanie jej produktów, określone zachowania, etc. uczestnik otrzymuje punkty, które następnie może wymieniać na wybrane przez siebie nagrody.
Program rabatowy:
Program rabatowy – uczestnicy programu uzyskują prawo do określonych zniżek i rabatów. Często wartość rabatu i zniżki rośnie w czasie – wraz ze wzrostem wolumenu transakcji dokonanych przez klienta.
Projekcja:
Projekcja, to w psychologii jeden z mechanizmów obronnych organizmu polegający na przypisywaniu innym własnych uczuć
Projekt:
Projekt - niepowtarzalne, unikalne, złożone przedsięwzięcie zawarte w skończonym przedziale czasu.
Proksemika:
Proksemika - nauka, która zajmuje się badaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między osobami oraz między osobami a otoczeniem materialnym na relacje psychologiczne, sposób komunikacji, itp.
Promocja:
Promocja - sprzedaż po atrakcyjnej cenie zmierzająca do zwiększenia popularności towaru.
Prowizja:
Prowizja - wynagrodzenie za pośrednictwo, czynności handlowe, komis.
Pryncypialista:
Pryncypialista, to osoba mocno przywiązana do własnych zasad i przyjmowanych wartości.
Przecena:
Przecena - wyznaczenie niższej ceny na artykuły posezonowe lub niepełnowartościowe.
Przechwycenie części rynku:
Przechwycenie części rynku - aby przechwycić część rynku, firma decyduje się w pewnym momencie na sprzedaż swoich wyrobów po cenach niższych niż ceny u konkurentów - czasami nawet poniżej własnych kosztów produkcji (dumping). Tę strategię stosują firmy, które znalazły się w niekorzystnej pozycji na rynku i wciąż chcą zwiększyć swój udział procentowy na rynku.
Przedsiębiorstwo innowacyjne:
Przedsiębiorstwo innowacyjne to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie – najczęściej trzyletnim – wprowadziło przynajmniej jedną innowację technologiczną; nowy lub ulepszony produkt bądź nowy lub ulepszony proces, będące nowością przynajmniej z punktu widzenia tego przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo wirtualne (e-przedsiębiorstwo):
Przedsiębiorstwo wirtualne (e-przedsiębiorstwo) to wyodrębniony z otoczenia system zasobów ludzkich, materialnych i informacyjnych, funkcjonujący w części lub całości w przestrzeni wirtualnej i realizujący określone zadania zgodnie z ustalonym celem działania, wykorzystujący do komunikacji z klientami i partnerami elektroniczne media komunikacyjne.
Przedsięwzięcie:
Przedsięwzięcie - działanie złożone, wielopoziomowe, prowadzone zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzony według specjalnych metod.
Przekazywanie:
Przekazywanie - użycie odpowiednich kanałów komunikacyjnych i środków, które umożliwiają wędrówkę wiadomości, np. spotkanie „twarzą w twarz”, spotkania grupowe, komputery, kasety video, tradycyjna poczta, telefon, faks.
Przynależność:
Przynależność – należenie do jakiejś organizacji, grupy lub społeczności
Przywódca:
Przywódca, to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą.
Przywódca:
Przywódca, to osoba mająca duży wpływ na podwładnych, którzy wykonują polecenia pożądane przez szefa ze względu na więzi, jakie ich łączą.
Przywództwo:
Przywództwo, to szczególny rodzaj kierowania organizacją, pracownikami.
Przywództwo:
Przywództwo, to szczególny rodzaj kierowania organizacją, pracownikami.
Przywództwo transformacyjne:
Przywództwo transformacyjne jest procesem, w którym wizja organizacji zostaje sformułowana i przekazana przez charyzmatyczną osobę w celu uzyskania innowacyjności, komunikatywności i elastyczności na wszystkich szczeblach organizacji, co prowadzi do pozytywnych zmian i motywuje do nowych działań.
brak definicji
Rabat:
Rabat - opust od sumy należnej za towar, przyznawany np. przy kupnie dużej ilości towaru, zapłacie gotówką, lub stałym klientom.
Reagowanie kryzysowe:
Reagowanie kryzysowe, to bieżące działania służb ratowniczych na wszelkie zdarzenia - zagrażające zdrowiu i życiu obywateli lub środowisku - zmierzające do ograniczenia lub zlikwidowania ich skutków oraz niesienia pomocy poszkodowanym.
Reaktywne (przeciwdziałające) zarządzanie ryzykiem:
Reaktywne (przeciwdziałające) zarządzanie ryzykiem - polega na wykrywaniu zaistniałych zagrożeń i ograniczaniu jego negatywnych skutków.
Receptywny:
Receptywny, to przyswajany, przyjmowany z zewnątrz, podlegający wpływom zewnętrznym.
Reklama:
Reklama - wszelka płatna forma nieosobowego przedstawienia i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawę.
Reklama informacyjna (zwana pionierską):
Reklama informacyjna (zwana pionierską) - ma na celu poinformowanie o cechach produktów, ich właściwościach, zastosowaniu, terminach i miejscach sprzedaży, cenach. Jest z reguły stosowana w początkowej fazie cyklu życia produktu na rynku.
Reklama masowa:
Reklama masowa wykorzystuje te media i środki reklamy, które mają charakter masowy (telewizja, radio, prasa, kino, reklama zewnętrzna, książki telefoniczne, Internet). W ten sposób reklamują się produkty powszechne, przeznaczone dla indywidualnych nabywców.
Reklama nakłaniająca (konkurencyjna):
Reklama nakłaniająca (konkurencyjna) - ma na celu przekonanie nabywców, aby zaakceptowali ofertę firmy poprzez ukazanie jej atutów w porównaniu z konkurencją. Wykorzystuje się ją w drugiej i trzeciej fazie cyklu życia produktu: wzrostu i dojrzewania.
Reklama półmasowa:
Reklamę półmasową stosuje się w przypadku produktów, których nabywcami jest węższa, zazwyczaj ściśle określona grupa osób. Wykorzystuje ona specjalistyczne środki przekazu kierowane do wyodrębnionej grupy odbiorców (prasę fachową, czyli poświęconą danej dziedzinie np. hobbystyczną, branżową przeznaczoną dla określonych czytelników, itp.).
Reklama przypominająca (utrwalająca):
Reklama przypominająca (utrwalająca) - ma na celu przypomnienie nabywcom walorów produktów już znanych i kupowanych. Odgrywa ona największe znaczenie w dwóch ostatnich fazach produktu: dojrzałości i spadku sprzedaży.
Rekrutacja:
Rekrutacja to proces przyciągania osób potencjalnie zainteresowanych objęciem danego stanowiska. Spośród puli przyciągniętych kandydatów w późniejszym okresie zostaną wyselekcjonowane jednostki, którym zostanie złożona oferta pracy.
Rekrutacja wewnętrzna:
Rekrutacja wewnętrzna to rekrutacja, której podstawowym źródłem pozyskiwania pracowników są własne kadry.
Rekrutacja zewnętrzna:
Rekrutacja zewnętrzna ma miejsce wtedy, gdy firma poszukuje przyszłych pracowników na zewnętrznym rynku pracy, poza organizacją.
Rengineering pracy:
To nowa metoda zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystująca zarządzanie informacją.
Reprymenda:
Przestarzale nagana, bura, napomnienie, paternoster, admonicja
Rola:
Rola to zbiór przepisów, określających jak powinien zachowywać się człowiek, który zajmuje daną pozycję w grupie. Definiuje obowiązki i przywileje związane z daną pozycją, a także określa zestaw oczekiwanych zachowań.
Role organizacyjne:
Role organizacyjne są opisami oczekiwanych zachowań, zespołami zadań i czynności, które zostały podporządkowane poszczególnym pozycjom kierowniczym w strukturze formalnej. Są standaryzowanymi wzorami zachowań wymaganych od wszystkich osób pozostających w określonej zależności funkcjonalnej względem celów systemu, niezależnie od ich indywidualnych życzeń, czy zobowiązań.
Ryzyko projektu:
Ryzyko projektu - określane jest jako każde przekroczenie jednego z ograniczeń (czasu, budżetu, zakresu) lub możliwość powstania takiego przekroczenia.
Samokontrola:
Samokontrola – to umiejętne sterowanie emocjami, impulsami, nastojami i jednocześnie swobodne wyrażanie uczuć. Możliwość zapanowania nad złym impulsem emocjonalnym a jednocześnie umiejętny sposób wykorzystania go w pożyteczny sposób.
Samoodtrącenie:
to brak akceptacji dla samego siebie, świadomość bycia niedostatecznie dobrym.
Satysfakcja:
Satysfakcja – uczucie przyjemności i zadowolenia z czegoś.
Savoir-vivre:
Savoir-vivre - ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w danej grupie.
Sceptyk:
Zwolennik sceptycyzmu; człowiek sceptyczny, wątpiący, niedowierzający.
Skonto:
Skonto - przy sprzedaży na warunkach kredytowych (z odroczonym terminem płatności) zmniejszenie kwoty należności w razie zapłaty gotówką lub przed umówionym terminem.
Słuchowiec:
Osoba obdarzona dobrą pamięcią słuchową.
Sokrates:
Aleksander Pope urodzony 21 maja 1688, Londyn – 30 maja 1744, Twickenham na wschód od Londynu – czołowy poeta angielskiego Oświecenia, zdeklarowany katolik i torys.
Soldy:
Soldy - wyprzedaż posezonowa.
Strategia marek łączonych (kombinowanych):
Strategia marek łączonych (kombinowanych) - polega na równoległym stosowaniu przez firmy marek rodzinnych i marek indywidualnych.
Strategia marki indywidualnej:
Strategia marki indywidualnej - oznacza, że każdy z produktów wprowadzanych na rynek oznaczony zostaje przez producenta własną nazwą, nie wiążącą się z nazwą przedsiębiorstwa.
Strategia marki rodzinnej:
Strategia marki rodzinnej - oznacza, że producent nadaję tę samą nazwę marki wszystkim produktom bądź usługom oferowanym przez niego na rynku.
Strategia produktu:
Strategia produktu - proces dostosowywania produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań odbiorców.
Strategia rozszerzania (rozciągania) marki:
Strategia rozszerzania (rozciągania) marki - polega na wykorzystaniu cieszącej się powodzeniem, już istniejącej nazwy marki do lansowania nowych lub zmodyfikowanych produktów w nowych kategoriach.
Strategia rozszerzenia linii produktów:
Strategia rozszerzenia linii produktów stosowana jest wtedy, gdy przedsiębiorstwo wprowadza do swojego asortymentu nowe pozycje w danej kategorii produktu pod dotychczasową nazwą marki np. wprowadza nowe smaki, kolory, formy, składniki, opakowania itp.
Strategia wielu marek:
Strategia wielu marek - strategia polegająca na prowadzeniu kilku marek w tej samej kategorii produktu.
Stres:
To sytuacje występujące w naszym otoczeniu mające naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji.
Stresory:
To pojawiające się wewnętrzne lub zewnętrzne zdarzenia, które wywołują stres.
Struktura:
Z terminu struktura wynika, że wszystko, co oglądamy w świcie, jest różne i unikalne. Nie ma dwóch, identycznych rzeczy.
Styl partycypacyjny:
Styl partycypacyjny odznacza się tym, że grupa pracowników sama ustala cele i sama podejmuje decyzji, kierownik najczęściej tylko je akceptuje. Panują stosunki otwarte, przyjazne, oparte na obustronnym zaufaniu. Opiera się na pełnym zaufaniu między kierownikiem, a jego podwładnymi i prowadzi do faktycznego współzarządzania zespołem.
Syndrom myślenia grupowego:
Syndrom myślenia grupowego to podejmowanie błędnych decyzji przez grupę wskutek tego, że wewnętrzna dynamika grupowa (głównie motywacja do utrzymania spójności) przeważa nad motywacją podjęcia decyzji merytorycznie zasadnych.
Synektyka:
Synektyka jest to metoda zbudowana na bazie burzy mózgów w połączeniu z myśleniem asocjacyjnym i analogowym. W myśleniu takim są istotne dwie podstawowe czynności. Nieznane i dalekie zapoznać i przybliżyć przez analizę, analogię i uogólnienie. Poznane już, nieznanym i dalekim uczynić przez spojrzenie z innego punktu widzenia.
Synektyka:
Synektyka wywodzi się z greckiego i oznacza łączenie się odrębnych elementów, pozornie nie mających związku. Ideą przewodnią syntetyki jest poszukiwanie nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań problemów.
Syntezator myśli:
Syntezator myśli jest inaczej nazywany (m.in. przez jego twórcę Janusza Kujawskiego) piramidą skojarzeń. Główna zasada posługiwania się tą metodą opiera się na łączeniu ze sobą idei i obiektów pozornie od siebie oddalonych lub nawet przeciwstawnych.
Systematyczna innowacja:
Systematyczna innowacja - celowe i zorganizowane poszukiwanie zmian i systematyczna analiza okazji do społecznej lub gospodarczej innowacji, którą taka zmiana mogłaby umożliwiać.
Systemy archiwizacji zawieszanej:
Może to być na przykład niewielkich rozmiarów półka stojąca lub zawieszana na ścianie.
Systemy reprezentacji:
Systemy reprezentacji - sposoby reprezentowania w umyśle otaczającej nas rzeczywistości za pomocą pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, kinestetyki (uczuć), smaku, zapachu.
System reprezentacyjny:
To sposób komunikowania się z otoczeniem za pomocą dominującego zmysłu np. wzroku, słuchu, dotyku.
Sytuacja kryzysowa:
Sytuacja kryzysowa, to stan narastającej destabilizacji, powodujący intensywne, trwałe i długofalowe pogorszenie funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Charakteryzuje się eskalacją zagrożenia, utratą kontroli nad ograniczaniem skutków zdarzenia (sytuacji kryzysowej) przez poszczególne służby, inspekcje lub straże.
Środki niewerbalne:
Środki niewerbalne - wszystkie zachowania człowieka, poza wypowiedziami.
Środki werbalne:
Środki werbalne - środki wyrażania się za pomocą słów w komunikacji pisemnej lub ustnej. Komunikacja werbalna, czyli słowna stanowi bazę naszych świadomych interakcji w życiu codziennym.
Świadomość:
Świadomość – oznacza rozumienie własnych emocji, mocnych i słabych stron, potrzeb i instynktów. Ludzie o silnej świadomości nie są nadmiernie krytyczni ani nie żywią nierealistycznych nadziei. Są raczej uczciwi – wobec siebie i innych.
Tapeta (watermark):
Tapeta (watermark) to coraz częściej wykorzystywana metoda reklamy na często odwiedzanych portalach internetowych, wyświetla ona powtarzające się i wypełniające okno przeglądarki obrazy prezentujące ofertę i logo danego przedsiębiorstwa lub marki.
Technika Map Myśli:
Technika Map Myśli to banalnie prosta metoda osiągania wyżyn wydajności umysłu. Odwołuje się ona do podstawowych czynności mózgu, do sposobu notowania, który częściowo stosowałeś będąc dzieckiem. Najbardziej popularnym systemem notowania jest system linearny - linia po linii, z ewentualnym wykorzystaniem wyliczeń czy dopisków.
Technika morfologiczna:
Technika morfologiczna, określana także nazwą analizy morfologicznej, wzięła swoją nazwę od morfologii – nauki zajmującej się postacią, budową wewnętrzną i zewnętrzną oraz procesami przekształceń postaci obiektów rzeczywistych.
Techniki mnemoniczne:
Techniki mnemoniczne – specjalne techniki pamięciowe wspomagające proces zapamiętywania i uczenia się
Telemarketing:
Telemarketing - podstawowe narzędziem call center i contact center. Jest takim sposobem kontaktu z klientem, w którym telefon odgrywa pierwszorzędną rolę.
Telemarketing przychodzący (inbound):
Telemarketing przychodzący (inbound) - sposób kontaktu z klientem, w którym osobą inicjującą rozmowę jest konsument, klient lub partner biznesowy, który dzwoni pod podany przez firmę numer.
Telemarketing wychodzący (outbound):
Telemarketing wychodzący (outbound) - aktywna forma telemarketingu, która od operatora wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy o ofercie, ale przede wszystkim umiejętności prowadzenia samej rozmowy i pokonywania niechęci ze strony rozmówcy.
Teoria modyfikacji:
Teoria modyfikacji czy uczenia zachowań opiera się na prawie skutku, które stwierdza, że zachowanie przynoszące przyjemne konsekwencje prawdopodobnie zostanie powtórzone, zachowanie zaś o konsekwencjach ujemnych, karzących, raczej nie będzie powtarzane.
Teorie procesu:
Teorie procesu określają, w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Według tego poglądu, potrzeby są jedynie jednym z elementów procesu, w którym dane osoby decydują, jak postępować.
Teorie psychodynamiczne:
Teorie psychodynamiczne stanowią przeciwieństwo behawioryzmu, wyjaśniając zachowanie jednostki głównie jej wewnętrznymi procesami psychicznymi. Wśród tych procesów kluczową rolę odgrywały tzw. mechanizmy obronne - według Freuda są to środki, jakie podejmuje psychika, by uporać się z lękiem.
Teorie psychodynamiczne:
Analiza aplikacji jest pierwszym etapem każdego procesu rekrutacji. Jest również etapem, którego nie można pominąć. Nawet najkrótszy proces musi obejmować właśnie analizę podań kandydatów oraz rozmowę.
Teorie wzmocnienia:
Teorie wzmocnienia zajmują się tym, w jaki sposób skutki poprzedniego działania wpłyną na zachowania w przyszłości w cyklicznym procesie uczenia się.
Tradycyjne etykietowanie:
To powielanie stereotypów i uprzedzeń
Tytan:
Tytan, to człowiek o wielkiej sile i ogromnym wzroście intelektualnym, człowiek wielkiego ducha, umysłu.
Uczenie się:
Uczenie się to jedno z podstawowych funkcji umysłu polegające na zdobywaniu wiedzy i w efekcie informacji, umiejętności, kompetencji i nawyków (sprawności).
Umysł:
Jest to ogół aktywności mózgu ludzkiego, przede wszystkim takich, których posiadania człowiek jest świadomy: spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie, odczuwanie emocji, uczenie się czy regulowanie uwagi. Wyrażenie bliskoznaczne do psychiki, świadomość wyrażenie kooperujące: osobowość.
brak definicji
Wdrażanie planów marketingowych:
Wdrażanie planów marketingowych - proces, który powinien zapewnić osiągnięcie przyjętych w planie marketingowym przedsiębiorstwa celów strategicznych.
Witryna WWW:
Witryna WWW jest podstawowym narzędziem reklamowym pełniącym bardzo ważne funkcje marketingowe, w przypadku dobrze zaprojektowanej strony firmowej kontakt użytkownika z reklamą może trwać nawet do 10 minut co nie jest możliwe w przypadku większości mediów tradycyjnych, w dodatku jest to kontakt dobrowolny. Aby jednak strona była potężnym narzędziem musi być właściwie zarządzana i ciągle aktualizowana. Nie należy na witrynie firmowej oszczędzać, gdyż jest to wirtualny przedstawiciel handlowy w Internecie. Tak samo jak w rzeczywistości musi schludnie wyglądać, posiadać wiarygodne informacje i przewidywać zachowania interesantów.
Wizualizacja:
Wizualizacja to termin oznaczający stan wzmożonego wytwarzania wyobrażeń twórczych
Władza charyzmatyczna:
Władza charyzmatyczna: opiera się przeświadczeniu o szczególnych, wyjątkowych właściwościach danej osoby, wierze w jej siłę i zdolności zmieniania zastanego porządku. Władza ta opiera się wyłącznie na cechach osobowościowych i indywidualnych danej jednostki.
Władza legalna:
Władza legalna: odwołuje się do ustalonych i obowiązujących aktów prawnych, takich jak kodeksy, regulaminy, które wyznaczają pozycję w strukturze, a co za tym idzie zakres obowiązków i zadań, opiera się na normach prawnych i procedurach. Sama jednostka osobiście nie posiada władzy, władza przypisana jest jej w związku ze stanowiskiem, jakie zajmuje w strukturze.
Władza tradycyjna:
Władza tradycyjna: opiera się na przekonaniu o trwałości, świętości istniejącego od dawna porządku, tradycyjnego dziedziczonego prawa danej osoby do sprawowania władzy. Sam fakt przynależenia do pewnej grupy osób, najczęściej z racji urodzenia, predestynuje dana osobę do pełnienia roli przywódczej.
Wyobraźnia:
Wyobraźnia to zdolność do tworzenia w świadomości czegoś nowego w stosunku do uprzedniego doświadczenia.
Wyobraźnia dowolna:
Wyobraźnia dowolna – jest to umiejętność wywołania różnego rodzaju wyobrażeń w sposób świadomy i celowy. W zależności od stopnia samodzielności wytwarzanych obrazów rozróżniamy wyobraźnie twórczą i kierowaną.
Wyobraźnia mimowolna:
Wyobraźnia mimowolna – charakterystyczny dla niej swobodny bieg wyobrażeń. Przez naszą świadomość przesuwają się wtedy rozmaite obrazy, dość luźno ze sobą powiązane; są to inaczej wyobrażenia na jawie.
Wyobraźnia przestrzenna:
Tworzenie w umyśle różnych obiektów w przestrzeni.
Wyprzedaż:
Wyprzedaż - sposób pozbywania się towarów niepełnowartościowych lub o kończącym się terminie przydatności, aby pomniejszyć straty i zrobić miejsce na nowe towary.
Wzrokowiec:
Osoba najlepiej zapamiętująca bodźce wzrokowe.
brak definicji
brak definicji
Zakres:
Zakres - wielkość i zasięg działania, wyrażany przez cele główne i pośrednie projektu.
Zarządzanie:
Zarządzanie (management) rozumiane jest jako sterowanie firmą, czy instytucją, mającą konkretne cele. Do menedżerów należy zabezpieczenie wszelkich środków niezbędnych do ich osiągania – rzeczy, ludzi i pieniędzy – oraz zapewnienie odpowiedniej struktury organizacyjnej, kontroli działań nastawionych na osiągnięcie tego celu, tworzenie standardów zachowania, a także właściwy kontakt ze środowiskiem zewnętrznym.
Zarządzanie czasem:
Zarządzanie czasem - konsekwentne i zorientowane na cel stosowanie w praktyce sprawdzonych metod pracy w taki sposób, że kierowanie samym sobą i otoczeniem odbywa się bez trudu, a otrzymany do dyspozycji czas jest wykorzystywany stosownie i optymalnie.
Zarządzanie kryzysowe:
Zarządzanie kryzysowe, to działalność koordynacyjna i decyzyjna organów władzy związana z występowaniem określonych sytuacji kryzysowych.
Zarządzanie projektem:
Zarządzanie projektem - planowanie i zarządzanie szeregiem działań zmierzających do osiągnięcia celów biznesowych poprzez realizację projektu w określonym czasie oraz budżecie.
Zarządzanie ryzykiem:
Zarządzanie ryzykiem - sposób zarządzania łączący funkcje zarządzania z monitorowaniem określonej dziedziny i zmniejszaniem możliwych w niej zagrożeń poprzez szacowanie lub estymacje wartości tzw. parametru ryzyka odnoszącego się do stanu zawartych w tej dziedzinie obiektów i zdarzeń/procesów.
Zarządzanie strategiczne:
Zarządzanie strategiczne - proces informacyjno-decyzyjny, którego celem jest rozstrzygnięcie o kluczowych problemach przedsiębiorstwa, o jego powstaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.
Zarządzanie wiedzą:
Zarządzanie wiedzą, to ogół procesów umożliwiających tworzenie, upowszechnianie i wykorzystywanie wiedzy do realizacji celów organizacji.
Zarządzanie zasobami ludzkimi:
Zarządzanie zasobami ludzkimi (human resource management) to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów.
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL):
Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), to strategiczne i spójne podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji - pracującymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów.
Zarządzanie zmianą:
Zarządzanie zmianą to wszelkie działania mające na celu usprawnienie przejścia organizacji przez okres zmiany (transformacji), szczególnie koncentrujące się na ludziach w organizacji – aby byli gotowi, byli w stanie i chcieli przeprowadzić zmianę.
Zasada Pareto 80 : 20:
Zasada Pareto 80 : 20 - zasada obowiązująca w wielu dziedzinach życia, została opracowana przez znanego włoskiego profesora gospodarki narodowej Vielfredo Pareto, który doszedł do wniosku, że 20% ludności posiada 80% wartości całego majątku narodowego.
Zdominowany program koalicyjny (komunikowany jako brand):
Zdominowany program koalicyjny (komunikowany jako brand) - uczestniczy w nim kilka spółek (Partnerów), ale jeden z nich pełni rolę „prowodyra/fundatora” mającego większy wpływ na kształt programu. Komunikowany jest jako brand powiązany z brandem dominującego partnera (tzn. brand programu pełni rolę znaczka „Visa” – wzmacnia przekaz partnerów, ale nie powinien przysłaniać ich komunikacji).
Zespół:
Zespół to grupa ludzi mających wspólny cel oraz wspólne normy i wartości, za które wszyscy czują się odpowiedzialni. Wspólny cel wyznacza kierunek pracy i nadaje sens działalności. Zespół to niewielka liczba osób (zwykle od 2 do 25) o uzupełniających się umiejętnościach, które mają wspólny cel, system wartości i podejście, za które wszyscy czują się odpowiedzialni.
Zespół projektowy:
Zespół projektowy - jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Zespoły takie są powoływane na czas trwania projektu i rozwiązywane po jego zakończeniu.
Zmiany społeczne:
Zmiany społeczne – dotyczą zazwyczaj ról, zachowań, systemów wartości i psychologicznych aspektów pracy.
Zmiany strukturalne:
Zmiany strukturalne – dotyczą głównie metod pracy, relacji międzyludzkich, ról organizacyjnych oraz procesów podejmowanie decyzji.
Zmiany technologiczne:
Zmiany technologiczne – modyfikują zakres niezbędnej wiedzy i posiadanych umiejętności (nowe narzędzia pracy i procesy operacyjne), ale mogą też zmieniać system komunikowania się (technologie sieciowe) oraz role organizacyjne i zakres wiedzy
Nasi partnerzy: